تبليغات
لیست دانشگاههای خارجی مورد قبول وزارت علوم


مشخصات سوال
greatvahidنام : وحید کیمیاگرامتیاز : 2633درصد بهترین پاسخ : 31%وحید کیمیاگر (16)i

4 آبان 88 - 10:08لیست دانشگاههای خارجی مورد قبول وزارت علوم اطلاعات بیشتر : خودم تو سایتش رفتم پیدا نکردم.تاریخ ایجاد سوال : 4 آبان 88 (10:08)تاریخ بسته شدن سوال : 11 آبان 88تعداد بازدید :1818تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : مراجع و تحصیلات » دانشگاهها- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
لیست دانشگاههای خارجی مورد قبول وزارت علوم 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
ashghehaghtalaنام : پوىان عسگرىامتیاز : 113درصد بهترین پاسخ : 16%پوىان عسگرى (5)i

88/8/10 (20:46)ضوابط ومقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجیبه روز شده در تاریخ 19/3/86ماده 1: در این مجموعه، واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-2- ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت متبوع.

1-3- اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسات خارجی.

1-4- طول تحصیل: زمان متعارف برای تکمیل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که به ترتیب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته می شود.

1-5- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـیل (به استناد گذرنامه) بـیـش ازدو سوم طول تحصیل باشد.

1-6- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصیــل (به استناد گذرنامه)بین یک سوم الی دو سوم طول تحصیل باشد.

1-7- تحصیلات غیرحضوری: به تحصیلاتی اطلاق می شود که در نظام های آموزشی از قـبـیـل: مکاتبه ای1، از راه دور2، مجازی3، الکترونیکی4، مبتنی بر اینترنت 5 و مانند آنهاانجام شده باشد. ضمناً تحصیلات با مدت حضور کمتر از یک سوم طول تحصیل (به استناد گذرنامه) نیز غیرحضوری تلقـی می گردد.

ماده 2: اعتبار علمی مؤسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعیین می گردد.

ماده 3: ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نـیـمــه حـضــوری" و "غیرحضوری" انجام می شود. ذکر نظام آموزشی برای تحصیلات "نیمه حـضـــوری" و "غیرحضوری" در ارزشنامه ضروری است.

مـاده 4: مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز به شرح ذیل ارزشیابی می شوند.

4-1- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل ارزشیابی خواهند بود.

4-2- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقیماً و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیر کل امــور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی و با توجه به نظام آموزشی متعارف در مؤسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل و در صورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهند بود.

4-3- در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یــــــا معادل، از مؤسسات معتبر مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی توسط وزارت علوم
ضوابط ومقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجیبه روز شده در تاریخ 19/3/86ماده 1: در این مجموعه، واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-2- ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت متبوع.

1-3- اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسات خارجی.

1-4- طول تحصیل: زمان متعارف برای تکمیل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که به ترتیب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته می شود.

1-5- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـیل (به استناد گذرنامه) بـیـش ازدو سوم طول تحصیل باشد.

1-6- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصیــل (به استناد گذرنامه)بین یک سوم الی دو سوم طول تحصیل باشد.

1-7- تحصیلات غیرحضوری: به تحصیلاتی اطلاق می شود که در نظام های آموزشی از قـبـیـل: مکاتبه ای1، از راه دور2، مجازی3، الکترونیکی4، مبتنی بر اینترنت 5 و مانند آنهاانجام شده باشد. ضمناً تحصیلات با مدت حضور کمتر از یک سوم طول تحصیل (به استناد گذرنامه) نیز غیرحضوری تلقـی می گردد.

ماده 2: اعتبار علمی مؤسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعیین می گردد.

ماده 3: ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نـیـمــه حـضــوری" و "غیرحضوری" انجام می شود. ذکر نظام آموزشی برای تحصیلات "نیمه حـضـــوری" و "غیرحضوری" در ارزشنامه ضروری است.

مـاده 4: مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز به شرح ذیل ارزشیابی می شوند.

4-1- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل ارزشیابی خواهند بود.

4-2- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقیماً و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیر کل امــور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی و با توجه به نظام آموزشی متعارف در مؤسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل و در صورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهند بود.

4-3- در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یــــــا معادل، از مؤسسات معتبر مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.

ماده 5: مدارک تحصیلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی خواهد رسید به مأخذ یکی از مقاطع رسمی با قیـد واژة "حرفه ای" قابل ارزشیابی خواهد بود.

ماده 6: حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشیابی شده اند، در صورتتکمیل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دریافت مدرک نهائی و یا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذیر است.

6-1- حذف واژه "معادل"آن دسته از مدارک تحصیلات خارجی کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسی" ارزشیابی شده حسب درخواست متقاضی با رعایـت دو شرط زیـــــر نیز قابل بررسی است.

- مدرک مورد نظر در سطح کارشناسی باشد.

- طول دوره حداقل چهار سال باشد.

ماده 7: تحصیلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصیل به صورت ذیل قابل ارزشـیـابـــــــیخواهد بود.

7-1- تحصیلات ناتمام دوره های کارشناسی، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد واحدهای درسی یا معادل آن در نظام آموزشی سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــی" قابل ارزشیابی است.

7-2- تحصیلات ناتمام دوره های" کارشناسی ارشد پیوسته " چنانچه متقاضـی دروس لازم درسطح کارشناسی را گذارنده باشد در صورت تایید کمیسیون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ"کارشناسی" قابل ارزشیابی است.

ماده 8: ارزشیابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصیل، نظام آموزشی، طول و کیفیّت تحصیل، می تواند حسب نظر مدیرکل،کمیسیون و یا شورای ارزشیابی از طریق ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیتهـــای حرفه ای) صورت پذیرد.

ماده 9: مدارک تحصیلات خارجی درچارچوب مقاطع رسمـــــی داخــــــل کـشــــور ارزشـیابــــــی می شـــود.کمیسیون های ارزشیابی در تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلات پیشین را نیز مد نظر قــرار می دهند.

ماده 10: مدارک رشته های مرتبط با "زبان و ادبیات فارسی" از کلیه دانشگاه های خارجی کخ مورد تایید وزارت متبوع باشند با بررسی کیفی برابر ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده 11: ارزشیابی مدارک "زبان خارجی ثالث" بنابه تشخیص کمیسیون و با بررسی کیفی انجام می گردد.

ماده 12: مدارک دوره های شش ساله تحصیل (MVM6 ) در صورت ارایه پایان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــرایعمومی حرفه ای دامپزشکی" و بدون ارایه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می گــــــردد.

ضمناً مدارک دوره های پنج ساله دامپزشکی با ارایه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می شود.

ماده 13: مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله کامل (Full Paper) در زمینه رشته تحصیلی، که متقاضی مولف اصلی آن بوده و در نشریات معتبر دارای نمایه (Index) بین المللی چاپ شده باشد، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود.

ماده 14: برای ارزشیابی، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه7 و تکمیل کاربرگه های8 مربوط الزامی است.

ماده 15: هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض در رابطه با عناوین اعطایی در ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه طی این مدت منوط به امضای تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نیز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی) خواهد بود. بدیهی است پس از صدور ارزشنامه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.
آشنایی با کشور ارمنستان:
ارمنستان همسایه شمال غربی ایران دارای حدود 5/3 میلیون نفر جمعیت می باشد.این کشور بهترین روابط و اشتراکات فرهنگی بسیاری با جمهوری اسلامی ایران دارد.آب و هوای آن معتدل و در زمستان بسیار سرد می باشد. بسیاری ارمنستان را موزه باز در زیر آسمان آبی تشبیه کرده اند زیرا در آن معبدهاقلعه ها و کلیساهای قدیمی زیادی وجود دارد.

مزایای دانشگاههای ارمنستان:

1-تایید مدارک توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری
2-برخورداری دانشگاهها از استانداردهای جهانی
3- پایین بودن هزینه های تحصیل و زندگی
4-امنیت بالای اجتماعی
5-نزدیکی فرهنگی ارمنی با ایران
6-نزدیکی و امکان سفر زمینی به ایروان (هرروز یک تا 2 اتوبوس از تهران به ایروان در رفت و آمدند(
7-قابل انتقال به ایران
8- بدون کنکور و پیش دانشگاهی
9-دوره آمادگی یكساله زبان(زیروکورس) بعنوان پیش دانشگاهی پذیرفته می شود.


معرفی دانشگاههای ارمنستان:

دانشگاههای ارمنستان همگی در شهر ایروان پایتخت این کشور قرار دارند و از شرایط علمی و تحصیلی خوبی برخوردارند.

دانشگاههای ارمنستان عبارتند از:

1- دانشگاه دولتی ایروان:

شامل دانشکده های ریاضیات - انفورماتیک- مکانیک- فیزیک- رادیوفیزیک- شیمی- بیولوژی-زمین شناسی- مطالعات شرق شناسی- زبان شناسی ارمنی- زبان شناسی روسی- الهیات ارمنی- تاریخ - جغرافیا -– حقوق -– روزنامه نگاری - فلسفه -– روابط بین الملل -– جامعه شناسی - اقتصاد - مدیریت
(این دانشگاه از تاریخ 21/6/88 مورد قبول وزارت علوم ایران نیست)

2-دانشگاه معماری و شهر سازی(دولتی):

شامل رشته های معماری و عمران
(شهر سازی)
(تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)

3- دانشگاه مهندسی پلی تکنیک:

شامل رشته های مهندسی الکترونیک - مخابرات - کامپیوتر- IS- مهندسی پزشکی - (به زبان انگلیسی)
و سایر مهندسی ها به زبان ارمنی

(این دانشگاه مورد قبول وزارت علوم ایران نیست)

4- دانشگاه پزشکی دولتی ایروان :

شامل رشته های پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی -– تخصص های پزشکی

@تخصص های پزشکی به زبان انگلیسی در 42 تخصص(چشم- پوست - رادیولوژی - جراحی -گوش - زنان و...)
(این دانشگاه مورد قبول وزارت بهداشت ایران نیست)


5- دانشگاه کشاورزی دولتی ارمنستان :

شامل رشته های زراعت - اصلاح اراضی - علوم دامی - صنایع بسته بندی و غذایی - مدیریت و اقتصاد کشاورزی و دهها رشته دیگر.
در این دانشگاه امکان ارایه دروس در دوره های لیسانس و فوق لیسانس بصورت غیر حضوری وجوددارد.
( تا مقطع دکترا مورد قبول ایران است)

6- کنسرواتورموسیقی:

شامل رشته موسیقی

(به زبان ارمنی )

(تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است))

7- دانشگاه زبانهای خارجی:

شامل رشته زبان و ادبیات روسی و زبان انگلیسی(آموزش - ادبیات)

( تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)

8 - آکادمی علوم هنر :

شامل رشته های گرافیگ - طراحی - سفالگری - نقاشی - طراحی لباس - شیشه گری و ... (به زبان ارمنی)
( تا دوره دکترا مورد فبول ایران است)

* تدرِیس در دانشگاهها بیشتر به زبانهای ارمنی و روسی و تعداد کمی از رشته ها به زبان انگلیسی است که نیازمند قبولی در امتحان تعیین سطح آن دارد.
* در سال اول برای کسانی که زبان ارمنی یا روسی یا انگلیسی نمی دانند دوره زیروکورس(معادل پیش دانشگاهی ایران) زبان و دروس تخصصی برگزار می شود و پس از قبولی در سال اول دانشگاه ثبت نام می کنند.

9- دانشگاه اروپایی ها :

این دانشگاه که از کیفیت بالای آموزشی برخوردار است شامل رشته های زیر به زبان انگلیسی می باشد:
در مقطع لیسانس: اقتصاد - IT - MBA
در مقطع فوق لیسانس: اقتصاد جهانی - اکولوژی ( محیط زیست ) - بهداشت عمومی - IT - MBA - IS
* برای کسانی که قصذ وارد شدن به دانشگاه دارند دوره زبان انگلیسی یکساله برگزار می شود.
* شهریه سالانه حدود 2000 تا 2500 دلار می باشد.
* این داننشگاه در صورت جا داشتن از خوابگاهی مناسب و جدیدی با هزینه ماهیانه حدود 100 تا 200 دلار برخوردار می باشد.

( تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)


هزینه ها:

*هزینه كالج زبان(زیروکورس)مهندسی ها بین 1900 تا 2300دلار ومهندسی معماری و عمران حدود2000 تا2500 دلار در سال

* زیروکورس داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی حدود3300 تا3700دلار در سال .
*هزینه تحصیل دررشته پزشكی.سالانه حدود 4000 تا 4500 دلار- دندانپزشكی 4500 تا5000 دلار- دارو سازی3000 تا3500دلاردر سال
دوره تخصص پزشكی(روسی یا انگلیسی) شهریه: سالی 4500-5000دلاردر سال
*هزینه دوره فوق لیسانس حدود 2500 تا 3000 دلار در سال
* هزینه دوره دکترا -PHD-حدود 3500 تا 4500 دلار در سال

.14%دیگر پاسخ ها
reza_rsنام : رضا آراسامتیاز : 5840درصد بهترین پاسخ : 54%رضا آراس (163)i

1.    88/8/5 (23:42)در سایتشون اطلاعات کاملی ندارن. باید به خود وزارتخونه مراجعه کنید. منم دنبال اطلاعات مشابهی بودم که آرش مجبور شدم خودم حضوری برم..57%
ghomayshiloverنام : محمدرضا طوماریامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 20%محمدرضا طوماری (20)i

2.    88/8/8 (00:03) بهتره به جای مراجعه به وزارت علوم كه چیزی جز اتلاف وقت نیست، ابتدا به یك موسسه‌ی معتبر اعزام دانشجو مراجعه كنید. كشور و دانشگاه مورد نظرتون كه سازگاری بیشتری با شرایط شما داشته باشه رو انتخاب كنید و بعد می‌تونید با یك تماس تلفنی با امور دانشگاه‌های خارجی وزارت علوم، از معتبر بودن مدرك دانشگاه مورد نظر در ایران اطلاع پیدا كنید...

اما شما هرقدر هم تحقیق كنید باید یك درصد جزئی ریسك هم درنظر بگیرید چون تا جایی كه بنده اطلاع دارم دانشگاه‌های زیادی بخصوص در كشورهایی نظیر مالزی و هند و شرق اروپا نظیر اوكراین، مدام در لیست سیاه وزارت علوم قرار می‌گیرند و مجدداً معتبر می‌شوند! بنابراین ممكنه در حال حاضر مدرك یك دانشگاه معتبر شناخته بشه اما چند سال بعد كه تحصیلات شما تموم شد، مدرك دانشگاهی بی اعتبار بشه!

واقعاً ملاك‌ وزارت علوم برای پذیرش و تائید مدارك دانشگاه‌های خارجی غیرقابل پیش بینی هست... البته اگر ملاكی وجود داشته باشه!.28%


كدام دانشگاه های هند مورد تعید وزارت علوم ایران هست


مشخصات سوال
gadgunنام : God Gunامتیاز : 94درصد بهترین پاسخ : 0%God Gun (1)i

13 مهر 87 - 16:40كدام دانشگاه های هند مورد تعید وزارت علوم ایران هست اطلاعات بیشتر : كدام دانشگاه های هند مورد تعید وزارت علوم ایران هست و بهترین ان كدام است ؟تاریخ ایجاد سوال : 13 مهر 87 (16:40)تاریخ بسته شدن سوال : 27 مهر 87تعداد بازدید :96تعداد پاسخ ها : 9طبقه بندی : مراجع و تحصیلات » دانشگاهها- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
كدام دانشگاه های هند مورد تعید وزارت علوم ایران هست 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
xarvarxanنام : کمیسر شهرامامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 50%کمیسر شهرام (78)i

87/7/14 (20:58)دوست من
سایت ایران ایندیا متعلق یه یك موسسه اخذ پذیرش برای دانشجویان هست كه من تا پارسال اطلاع داشتم مجوز رسمی فعالیت از وزرات علوم نداره . البته خیلی از دوستای من از طریق این موسسه پذیرش گرفتن و از نظر كاری مورد خاصی نداره . فقط مجوز فعالیت نداره .

شما بهتر به سایت http://www.iranscholarship.net/

این آدرس اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزرات علوم هست . كه مرجع اصلی شما برای این جوابتون هست . هر سوالی دارید مستقیما از این اداره بپرسید در ضمن در سایت هم اطلاعات كاملی هست .

من برای اخذ پذیرش خودم و برادرم خیلی به این سازمان و سایتش رجوع كردم .0%دیگر پاسخ ها
hamon1001نام : رضا هزار و یک پیام ضروریمو بخونامتیاز : 409درصد بهترین پاسخ : 27%رضا هزار و یک پیام ضروریمو بخون (32)i

1.    87/7/13 (16:49)جندی شاپور.28%
mtrajaiنام : کوروش رجاییامتیاز : 224درصد بهترین پاسخ : 8%کوروش رجایی (173)i

2.    87/7/13 (17:47)پونا.28%
msj_leaderنام : saeed dadash .امتیاز : 133درصد بهترین پاسخ : 3%saeed dadash . (9)i

3.    87/7/13 (20:03)fergosen kalej ke zire nazare kanada v amrikas
.0%
elham_aeنام : الهام عامتیاز : 75درصد بهترین پاسخ : 0%الهام ع (0)i

4.    87/7/13 (21:30)در سایت ایران ایندیا اطلاعات کامل موجود است.14%
daeiamirindiaنام : تحصیل در هند دائی امیرامتیاز : 102درصد بهترین پاسخ : 5%تحصیل در هند دائی امیر (23)i

5.    87/7/13 (21:35)سلام
اطلاعات کامل را میتوانی در سایتwww.study-india.ir پیدا کنی و اگر هم سوالی در این مورد داشتی من در خدمتت هستم.
من امیر هستم از هندوستان و اینهم شماره تلفن منه 00919890353709.28%
foozol1_esfandiنام : Fighter Fishامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 9%Fighter Fish (92)i

6.    87/7/14 (13:40)رودهن
چون دختر استاد من اونجاست.0%
sinara666نام : سامان ایراندوستامتیاز : 165درصد بهترین پاسخ : 4%سامان ایراندوست (2)i

7.    87/7/16 (15:05)شما بهتره بری یه کم سواد نوشتنت رو بیشتر کنی که تایید رو تعید ننویسی! بعد اگر این درست شد برو به سایت وزارت علوم تا لیست دانشگاههای مورد تایید رو ببینی..0%
saeed6737نام : سعید رضاییامتیاز : 115درصد بهترین پاسخ : 0%سعید رضایی (11)i

8.    87/7/16 (18:02)واسه چه رشته ای می خوایی؟.0%


کی می دونه که کدوم دانشگاه مورد تایید وزارت علوم دوره مجازی


مشخصات سوال
shahab_tabatabaeeنام : شهاب شهابامتیاز : 161درصد بهترین پاسخ : 16%شهاب شهاب (102)i

22 اسفند 86 - 09:06کی می دونه که کدوم دانشگاه مورد تایید وزارت علوم دوره مجازی فوق لیسانس بدون کنکور فیزیک داره؟ اطلاعات بیشتر : کی می دونه که کدوم دانشگاه مورد تایید وزارت علوم دوره مجازی فوق لیسانس بدون کنکور فیزیک داره؟تاریخ ایجاد سوال : 22 اسفند 86 (09:06)تاریخ بسته شدن سوال : 9 فروردین 87تعداد بازدید :195تعداد پاسخ ها : 9طبقه بندی : مراجع و تحصیلات » دانشگاهها- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
کی می دونه که کدوم دانشگاه مورد تایید وزارت علوم دوره مجازی فوق لیسانس بدون کنکور فیزیک داره؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
bahar_e_manنام : سعید ذکاوتامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 25%سعید ذکاوت (4)i

86/12/22 (09:45)عزیز من رشته فیزیک نمی دونم ولی این مطالبی که برات می ذارم امیدوارم به دردت بخوره تو ایران فعالا دانشگاه شیراز دوره های مجازی معتبری ارائه می ده:

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شیراز
آئین نامه شرایط ورود به دوره دانشجوئی آموزش الکترونیکی

کاردانی
کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )
کارشناسی ارشد ناپیوسته


تعاریف :
آموزش الکترونیکی: به هر نوع دوره و آموزشی اطلاق میشود که به شکلی به غیر از روشهای سنتی رو در رو انجام میگیرد. محتویات دروس ممکن است از طریق اینترنت و یا استفاده از ویدئو و تصاویر فعال و متعادل دو طرفه انتقال یابند . همچنین تلویزیونهای کابلی یا ماهواره ای می توانند رسانه انتقال دهنده این مواد درسی باشند و یا می تواند محتوای دروس را بروی CD یا DVD و یا نوار ویدئو در اختیار داشت و یا ترکیبی از موارد فوق را بکار برد .
دانشگاه الکترونیکی: یک دانشگاه مجتمعی است که دانشجویان می توانند از طریق اینترنت در دانشگاه ثبت نام نموده، دروس مورد نظر خود را از میان دروس ارائه شده انتخاب نمایند ، از جلسات دروس استفاده نمایند ، امتحان داده و با استاد و همکلاسیهایشان ارتباط برقرار کنند . همچنین دانشگاه الکترونیکی ابزارهایی را در اختیار مدیران و اساتید قرار می دهد که بتوانند وظایف خود را از طریق اینترنت انجام دهند. برای مدیر ابزارهای مدیریتی از قبیل ارائه دروس ، انتخاب استاد ، زمان بندی ترم ، مدیریت مالی و ... را فراهم می کند . استاد نیز ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند درس ارائه کند ، امتحان بگیرد و نمره امتحانی دانشجو را وارد کند .
دانشپذیر: به فردی اطلاق میگردد که هنوز دانشجوی رسمی دانشگاه نیست ولی چنانچه در اولین نیمسال حد نصاب اعلام شده توسط شورای علمی دوره – رشته را بدست بیاورد از نیمسال بعدی دانشجوی رسمی غیر حضوری دانشگاه تلقی خواهد شد .

معرفی آموزش از راه دور و الکترونیکی در دانشگاه شیراز

1- وجود شبکه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزار و امکانات آموزشی پیشرفته روش های آموزش را متحول ساخته و این امکان را فراهم می سازد که بتوان طیف وسیعی از جویندگان علم را در نقاط مختلف جهان و از فواصل دورتحت پوشش شبکه آموزشی درآورد و با روش هائی متفاوت با روش های سنتی و معمول و بدون نیاز و شرکت در کلاسهای حضوری آموزشهای علمی و تخصصی را بمرحله اجرا در آورد.
2- استفاده از شبکه های ارتباطی موجود و طراحی و بکار گیری نرم افزارهای آموزشی مناسب امکان برگزاری دوره های مختلف دانشگاهی را در سطوح مختلف بصورت مجازی و در استاندارد قابل قبول امکان پذیرمی سازد.
3- در این نوع آموزش شرکتها ، سازمانها و به طور کلی کاربران می توانند دروس و نکات آموزش را ارسال و یا از آنچه که در سایت موجود است استفاده کنند . دروس بر اساس رشته و دسته های مورد نیاز دسته بندی میشود . همچنین در صورت وجود سئوال در مورد درس می توان آن را مطرح کرد و امکان ایجاد پاسخ نیز وجود دارد .
4- دروس و برنامه های این دوره ها از طریق اینترنت و تجهیزات چند رسانه ای به دانشجو ارائه می گردد و نیازی به حضور در کلاس درس بروش معمول وجود ندارد مگر دربرخی موارد از دروسی که عملی و آزمایشگاهی است .
دراین نوع آموزش با برقرارداشتن متون روی شبکه اینترنت و استفاده از اسلایدها ؛ فایل های صوتی و تصویری و نمودارهای درسی؛ اتاقهای گفتگو و نظائر آن دانشجو می تواند بطور کامل در جریان آموزش یک مطلب درسی قرار گیرد . در برخی موارد بخشی از اطلاعات ممکن است از طریق راهنماهای مکتوب و یا دیسک فشرده در اختیار دانشجو قرار گیرد .
5-امکان استفاده و دسترسی بهتر به کتابخانه ها و مراجع درس و نیز پرسش و پاسخ های متنوع مربوط به هر درس و امکان جستجو سریع درحین مطالعه و صرف وقت کمتر برای دانشجو از خصوصیت های قابل توجه و از مزیت های مهم این نوع آموزش بشمار می رود.
6- در آموزش الکترونیکی بر خلاف روش های معمول و سنتی، آموزش آهسته تر بوده و مواد درسی بطور منطقی به بخش های مجزا و کم حجم تبدیل شده و از مباحث طولانی اجتناب شده است . با اینحال برای مطالعه کسانیکه فرصت بیشتری دارند و از سرعت یادگیری بالاتری برخوردارند امکان فراغت از تحصیل سریعتر مهیا خواهد بود .

چگونگی آموزش دردوره های الکترونیکی
در آموزش مجازی مجموعه ای از مطالب و مواد هر درس با استفاده از نرم افزارهای مناسب و از طریق شبکه ارتباطی اینترنت واینترانت به زبانهای فارسی و انگلیسی ویا یکی از این دو در دسترس دانشجو قرار می گیرد.
دانشجو میتواند در زمانها و مکانهای مختلف با داشتن رمز عبور به شبکه وارد و از مطالب درس استفاده نماید.
علاوه برموارد فوق دانشجو میتواند از مواد آموزشی کامپیوتری , یادگیری On line، استفاده ازCD , chat roomو e-mail نیز استفاده نموده و مطالب و مواد درسی هر درس را دریافت دارد .
تبصره 1 :
در مورد دروس فنی که نیاز به کار عملی و آزمایشگاهی دارند و یا برخی دروس دیگر که از طریق الکترونیکی ارائه نشده باشد دانشجویان از آزمایشگاهها و کلاسهای مربوطه به صورت حضوری استفاده خواهند نمود .

تبصره 2 :
دانشجویانی که در نقاط مختلف و دور ازدانشگاه شیراز می باشند حسب مورد و در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد به موسسات آموزشی مورد تایید دانشگاه شیراز در محل زندگی خود معرفی و میتوانند دروس آزمایشگاهی و عملی را در آن موسسات بگذرانند .

تبصره 3 :
جهت هر درس , هر هفته ساعات خاصی امکان ارتباط on-line دانشجو با استاد درس وجود دارد ودانشجو میتواند پرسشها و سئوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دریافت دارد .
در خارج از این ساعت ارتباطات بصورت غیر زنده و از طریق e-mail انجام خواهد شد .
نحوه پذیرش دانشجو در دوره های الکترونیکی
شرایط عمومی :
1- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران .
2- نداشتن فساد اخلاقی .
توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می باشد .
3- برخورداری از توانائی جسمی لازم متناسب با رشته های انتخابی .شرایط اختصاصی :
دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدارک پیش دانشگاهی نظام جدیدمورد تائید وزارت آموزش و پرورش ( برای کاردانی یا کارشناسی پیوسته ) و مدرک کاردانی رسمی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( برای کارشناسی ناپیوسته ) و مدرک کارشناسی رسمی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( برای کارشناسی ارشد ناپیوسته ).
مدارك تحت عنوان معادل شامل این مورد نمی شوند

جدول شماره 1 : مدرک تحصیلی مورد پذیرش
کدمدرک تحصیلی مورد پذیرش برای کاردانی و کارشناسی پیوسته
11دارندگان دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید در رشته تحصیلی ریاضی یا ریاضی فیزیک
12دارندگان دیپلم متوسطه قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید در رشته طبیعی یا علوم تجربی
13دارندگان دیپلم متوسطه قدیمیا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید در سایر رشته های تحصیلی نظیر علوم انسانی و هنرستان نظام قدیم

کدمدرک تحصیلی مورد پذیرش برای کارشناسی ناپیوسته
14دارندگان مدرک کاردانی رسمی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

کدمدرک تحصیلی مورد پذیرش برای کارشناسی ارشد ناپیوسته
15دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های مختلف گروههای ریاضی / تجربی / انسانی

داوطلبان واجد شرائط ادامه تحصیل در رشته کارشناسی و کارشناسی نا پیوسته می توانند با یکی از روشهای زیر دردوره های الکترونیکی به ادامه تحصیل بپردازند .
1- شرکت در آزمون ورودی سازمان سنجش کشور بر اساس ضوابط اعلام شده و پذیرفته شدن در این آزمون
2- شرکت در دوره های الکترونیکی از طریق دوره های دانشپذیری ( در این روش داوطلبان واجد شرائط بدون شرکت درآزمون ورودی و با توجه به نوع دیپلم یا مدرک پیش دانشگاهی /كاردانی و کارشناسی و معدل تحصیلی و همچنین سایر شرایط اعلام شده توسط شورای علمی دوره – رشته میتوانند یکی از رشته های تحصیلی اعلام شده را انتخاب و در اولین نیمسال تحصیلی واحد های درسی که توسط دانشگاه تعیین می شود انتخاب کنند. داوطلبانی كه از روش سوم بعنوان دانشپذیر وارد دوره مربوطه شده اند موظفند در نیمسال اول تحصیلی دروس تعیین شده را اخذ و در امتحانات مربوطه شركت نمایند . این قبیل دانش پذیران باید حد نصاب معدل و نمره دروس اخذ شده را كه توسط شورای آموزش رشته مربوطه تعیین شده است در پایان نیمسال اخذ نمایند تا از نیمسال بعدی به عنوان دانشجوی رسمی تلقی شوند ، در غیر اینصورت ادامه تحصیل آنان كان لم یكن خواهد بود .
تذكر : انتخاب روش اول بعهده داوطلب است ولی روش 2 حسب مورد رشته توسط شورای علمی رشته مربوطه انتخاب و اقدام خواهد شد
زمان برگزاری آزمون ورودی :
1– داوطلبانی که با شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور که هر ساله برگزار می گردد متقاضی ادامه تحصیل در دوره های الکترونیکی هستند.
اسامی پذیرفته شدگان این گروه همراه با اعلام نتایج آزمون سراسری و با توجه به ظرفیت پذیرش دوره هایمجازی اعلام شده توسط دانشگاه شیراز اعلام و پذیرفته شدگان با توجه به ترم تحصیلی و رشته پذیرفته شده می توانندجهت ثبت نام مراجعه نمایند .
2 – داوطلبان شرکت در دوره های الکترونیکی از طریق دوره های دانشپذیری
این گروه از داوطلبان می توانند هر سال با رجوع به اطلاعیه ثبتنام درسایت دانشگاه الکترونیکی (مجازی) شیراز ( وموسسه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه شیراز ) ضمن ارسال مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. اسامیپذیرفته شدگان با توجه به رشته مورد درخواست آنان طی مراحل بررسی مدارک و پس از انجام مصاحبه ( حسب مورد) و با توجه به ظرفیت رشته ها اعلام می شود.
پذیرفته شدگان بایستی در مهلت های اعلام شده بوسیله دانشگاه شیراز جهت ثبت نام و انتخاب واحد از طریق سایت اینترنتی اعلام شده اقدام نمایند. عدم اقدام دانشجویان در نخستین ترم تحصیلی پس از اعلام نتایج به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
*- داوطلبان غیر رسمی دوره های الکترونیکی :
داوطلبانی که بدون نیاز به مدرک رسمی دانشگاهی صرفاً بدلیل علاقه شخصی , افزایش توان علمی خود در محیط کار , معرفی از طرف سازمانها , کارخانجات ویا صنایع و بمنظور گذراندن دوره های تخصصی دریک رشته خاص معرفی می گردند. همچنین افرادی که متقاضی گذراندن یک درس بخصوص می باشند، می توانند با رعایت ضوابط اقدام به ثبت نام نمایند.
شرط ورود این دسته از داوطلبان بشرح زیر است :
پرداخت شهریه ثابت و متغیر مطابق تعرفه تعیین و اعلام شده .
این پذیرفته شدگان بایستی در زمان اعلام شده توسط دانشگاه شیراز در شروع هر ترم تحصیلی جهت ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند .
به این گروه از دانشجویان تنها ریزنمرات دروس گذرانده شده اعطا می گردد

شرائط ورود و نام نویسی از طریق دوره دانشپذیری
ماده 1 :
شرائط ورود دردوره های کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) و کارشناسی ارشد ناپیوسته به شرح زیر است .
الف - داوطلبانی که جهت کسب یک مدرک تحصیلی خاص علاقه مند به ادامه تحصیل از طریق دوره دانشپذیری میباشند میبایست از شرائط زیربرخوردار باشند .
- دارا بودن معیارهای لازم برای ورود به دوره دانشپذیری ( این معیارها توسط شورای علمی دوره- رشته تعیین میگردد ) .
- تائید صحت مدارک و گواهیهای ارسالی مطابق با جدول شماره 1 .
- پرداخت شهریه ثابت و متغیر مطابق تعرفه تعیین و اعلام شده .

سایر ضوابط :
1 ) تحصیلی
1- هر داوطلب در صورتی واجد شرائط ادامه تحصیل در این مقطع خواهد بود كه ترم دانشپذیری را با موفقیت بگذراند .
2- دانشپذیرانی که در پایان دوره دانشپذیری موفق به کسب معیارهای لازم تعیین شده دوره – رشته گردند میتوانند ، در ترم تحصیلی بعد به عنوان دانشجوی رسمی ادامه تحصیل دهند .
3- امكان استفاده از معافیت تحصیلی برای داوطلبان پس از ترم دانشپذیری و در صورت احراز شرائط لازم وجود خواهد داشت .
4- داوطلبانی که قبلاً در مقاطع بالاتر فارغ التحصیل شده اند و دروس تعیین شده در دوره دانشپذیری را در موسسه دیگری گذرانده اند ، بایستی نمرات خود را جهت بررسی شورای علمی دانشگاه به موسسه ارسال نمایند ، در صورت پذیرش شورای علمی از دوره دانشپذیری معاف خواهند بود .
5- ثبت نام در دوره دانشپذیری به منزله پذیرفتن كلیه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقی میشود .


2 ) كلاسی
1- ارائه دروس تئوری بصورت مجازی و از طریق اینترنت و اینترانت بوده و داوطلب می بایست آگاهی لازم جهت استفاده از كامپیوتر و شبكه های اینترنت و اینترانت را دارا باشد تا بتواند از كلاسهای ارائه شده بصورت مجازی استفاده نماید .
2- جلسات حضوری بعنوان جلسات رفع اشكال ، برگزاری امتحانات توسط استاد تعیین میگردد كه دانشجو می بایست در این جلسات در شهرستان اعلام شده حضور یابد .
3- برگزاری جلسات حضوری در شیراز و تهران و سایر شهرهای تعیین شده توسط دانشگاه الکترونیکی شیراز خواهد بود كه داوطلب بایستی از این نظر و جهت حضور در شهرستان اعلام شده در زمانهای هماهنگ شده مشكلی نداشته باشد .
4- دانشگاه شیراز در شیراز و تهران و یا سایر شهرها در زمانهای برگزاری كلاسهای حضوری رفع اشكال یا امتحانات هیچگونه تعهدی جهت تامین مكان خوابگاه ، غذا ، رفت و آمد و سایر موارد نخواهد داشت .
5 - دروس عملی با برنامه ریزی قبلی در شهرهای تعیین شده برگزار خواهد شد .

3 ) هزینه ای
1- هر دانشپذیر تا 15 روز پس از ثبت نام قطعی حق دارد تقاضای انصراف از دوره را بنماید ، که در این صورت 100% شهریه واریز شده به دانشجو بازگشت داده خواهد شد .
2- مبالغ واریزی جهت شهریه های ثابت و متغیر پس از مهلت پانزده روزه قابل استرداد نخواهد بود همچنین انصراف از دوره های دانشپذیری پس از مهلت تعیین شده موجب استرداد شهریه نمیشود .
3- شهریه های ثابت و متغیر سالانه با تصویب هیات امنای دانشگاه افزایش می یابد .
4- شهریه های پرداختی شامل هزینه كتاب و سایر هزینه های جانبی نمیشود .
5- هیچگونه كمك هزینه تحصیلی ، بیمه ، خوابگاه ، بن كتاب و .... به دانشپذیر و دانشجو تعلق نمی گیرد.

4 ) امتحانی
1- عدم شركت دانشپذیر در آزمونها به منزله انصراف وی از تحصیل تلقی خواهد شد .
2- در صورت غیبت دانشپذیر در آزمون هر درس به هر دلیل ، نمره صفر برای آن درس منظور میشود .
3- مطالب امتحانی مطابق سرفصل دروس وكتب و منابع معرفی شده ومحتوای الکترونیکی درس خواهد بود .
4- چنانچه در هر مرحله مشخص شود كه داوطلب حقایق را كتمان نموده و یا واجد شرائط و ضوابط ورود به این دوره ها نمی باشد در هر مرحله ای اعم از پذیرش شركت در آزمون وحتی پس از موفقیت در آزمون ترم اول و یا ترمهای بعدی از ادامه تحصیل محروم شده و در صورت پایان دوره مدركی برای وی صادر نمیشود و هیچ هزینه ای نیز به دانشجو یا دانشپذیر بازگشت داده نمیشود.
5- دانشپذیر درصورت موفقیت درآزمون پایان ترم واحراز شرائط میانگین ترم ونمرات هر درس می تواند به عنوان دانشجوی رسمی ثبت نام كند .

با ارزوی موفقیت برای تو دوست عزیز.60%دیگر پاسخ ها
nill_007نام : nill_007 ...امتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%nill_007 ... (8)i

1.    86/12/22 (17:03)سلام دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم برای آموزی مجازی :
دانشگاه امی کبیر، علم وصنعت، شریف ،شهید رجائی ،تهران ..............17%
saeid_vetنام : سیدی سعیدامتیاز : 136درصد بهترین پاسخ : 13%سیدی سعید (131)i

2.    86/12/23 (16:38)با سلام دوست عزیز
دوره مجازی نه ولی فراگیر پیام نور به درد شما می خوره که فوق لیسانس هم داره و غیر حضوری هم هست و شهریه اش هم کمتر از آزاد در می آید و واسه خود وزارت علومه و معتبره.
قربان یو
دکتر سیدی.7%
armageddonrtbنام : رضا تامتیاز : 104درصد بهترین پاسخ : 0%رضا ت (9)i

3.    86/12/24 (00:55) جواب قبلیه خیلی کامل بود ولی تو لیست جواب پایینیش اسم چندتا uni بود ولی uni ما نه! دانشگاه صنعتی سهند! هم آموزش مجازی داره
.0%
askntuنام : ابوالفضل صالح نیاامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%ابوالفضل صالح نیا (16)i

4.    86/12/24 (22:55)khaje nasir
.7%
s_h_a776نام : حسین عابدیانامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 5%حسین عابدیان (1242)i

5.    86/12/24 (23:30)salam doste aziz
daneshgahe american world university hata dar maghtaer PHD ham be sorate majazi daneshjo mipazire hazinasham az azad paeintare
sitesh ine www.awu.edu
.3%
nedaiنام : ندا *امتیاز : 168درصد بهترین پاسخ : 11%ندا * (33)i

6.    86/12/28 (10:06)دانشگاه امیر کبیر،
علم وصنعت،
شریف .3%
maedنام : مائده کامتیاز : 132درصد بهترین پاسخ : 16%مائده ک (15)i

7.    87/1/7 (01:49)تا اونجایی که من میدونم فقط پیام نوره که تو خارج از کشور هم قبولش دارن. و هم وزارت علوم. این رو تو یه پایان نامه ی مال سال 1385 خوندم..0%
ziaratniaنام : علی زیارت نیاامتیاز : 109درصد بهترین پاسخ : 6%علی زیارت نیا (5)i

8.    87/1/7 (19:34)salam
man dar morede iran nemidunam ama taunjaee ke manmidoonam elearning ro vezarate oloom ghabul nemikone.0%


ساير مطالب :
* چه جوری میتونم یه وبلاگ درست کنم
* چه جوری میتونم جلوی ایمل هایی که از بعضی سایتها میاد بگیرم
* ابزار اجرای بازاریابی رابطه مند؟
* كی می تونه بگه بهترین نرم افزار تنظیم اهنگ جیه؟(با دلیل)
* آایا كا مبیوتر (DELL/XPS)خوب است؟
* تست مدار منطقی واسه کنکور کارشناسی می خوام!
* شبکه
* آموزش انسیس 10
* یه استاد معروف برای تدریس گیتار پاپ نیازمندیم!!!
* remote به vista