تبليغات
متن اجاره نامه یك باب مغازه را بنویسید


مشخصات سوال
yalgozنام : علی احمدیامتیاز : 75درصد بهترین پاسخ : 0%علی احمدی (306)i

6 مرداد 87 - 14:23متن اجاره نامه یك باب مغازه را بنویسید اطلاعات بیشتر : تنظیم اجاره نامه یك باب مغازه را برایم بنویسید
متشكرمتاریخ ایجاد سوال : 6 مرداد 87 (14:23)تاریخ بسته شدن سوال : 22 مرداد 87تعداد بازدید :148تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
متن اجاره نامه یك باب مغازه را بنویسید 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
uaeنام : آرزو aامتیاز : 576درصد بهترین پاسخ : 33%آرزو a (5)i

87/5/6 (15:40)


ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................
2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................
ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در ........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام .................................................... مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .
2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .
ماده 5 : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .
ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد
1-6- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .
3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .
4-6- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .
5-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .
6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .
7-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .
8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد .
9-6- در خصوص اماکن تجاری مبلغ ............................................. ریال به حروف ............................................................................ ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است .
10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .
12-6- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .................................................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .
ماده 7
کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .
ماده 8
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .
ماده 9
باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .
ماده 10
حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 11
این قرارداد در تاریخ / / 13 ساعت .................. در دفتر مشاور املاک ................................. به نشانی ............................................................................... در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .
ماده 12
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .
توضیحات ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی


-------------------------------------------------------------------------------
اگه درست نیومده برام پیغام بزار برات میفرستم
موفق باشی
.69%دیگر پاسخ ها
irdubaiنام : ایرانیان مقیم اماراتامتیاز : 134درصد بهترین پاسخ : 4%ایرانیان مقیم امارات (2)i

1.    87/5/6 (15:55)بگرد یه برگه از اون برگه هایی که با بنگاه قرارداد بستی رو بگرد . واصه مغازه رهن خونه ای که نشستی یا هر چیز دیگه . اونها کاملترن
.30%


زندگی نامه یك ریاضی دان را بنویسید؟


مشخصات سوال
errornimaنام : نیما امتیاز : 1003درصد بهترین پاسخ : 7%نیما (76)i

18 آذر 87 - 14:59زندگی نامه یك ریاضی دان را بنویسید؟ اطلاعات بیشتر : زندگی نامه یك ریاضی دان را بنویسید؟تاریخ ایجاد سوال : 18 آذر 87 (14:59)تاریخ بسته شدن سوال : 4 دی 87تعداد بازدید :250تعداد پاسخ ها : 6طبقه بندی : هنر و سرگرمی » اشخاص- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
زندگی نامه یك ریاضی دان را بنویسید؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
amirehsekeنام : امیره سکه چیامتیاز : 20519درصد بهترین پاسخ : 21%امیره سکه چی (8)i

87/9/18 (15:28)با سلام
پیتر سیمون لاپلاس در 23 مارس 1749 در حوالی پون لوک فرانسه متولد شد پدرش دهقان فقیری بود و از کودکی خودش اطلاعی در دست نیست لاپلاس از جمله مؤثرترین دانشوران در طول تاریخ می باشد او به محض اینکه ریاضیدان مشهوری شد و افتخاراتی کسب نمود اصل و نسب خود را مخفی نگاه می داشت، مشهور است که لاپلاس برای ملاقات دالامبر ریاضیدان با ارزش در یکی از روزهای سال 1770 به خانه او می رود و با وجود توصیه هایی که ارائه می دهد کمک قابل توجهی از طرف زیاضی دان بزرگ نسبت به او نمی شود لاپلاس مایوس نمی شود و نامه ای برای دالامبر می فرستد و در آن افکار خویش را درباره اصل مکانیک شرح می دهد دالامبر به محض خواندن نامه نویسنده را احضار می کند و به او می گوید چنانچه ملاحظه میکنید من به توصیه و سفارش ترتیب اثر نمی دهم ولی شما برای شناساندن خود وسیله خوبی بدست آوردید دالامبر فوراٌ‌ لاپلاس را به سمت استاد مدرسه نظامی پاریس انتخاب می کند.
در مرحله اول لاپلاس نوشته هایی در باره مسائل حساب انتگرال، اختر شناسی، ریاضی کیهان شناسی نظریه بازیهای بخت آزمایی و علیت تالیف کرد در این دوره سازنده وی سبک و شهرت و موضع فلسفی و برخی شیوه های ریاضی خود را ساخته و پرداخته کرد و برنامه ای برای پژوهش در دو زمینه – احتمالات و مکانیک آسمانی – تنظیم نمود که بقیه عمر را به کار ریاضی در باره آنها پرداخت در مرحله دوم در هر دو زمینه به بسیاری از نتایج عمده ای رسید که به سبب آنها مشهور است و بعدها آنها را در رساله های بزرگ خو«مکانیک سماوی 1799 – 1825) و نظریه تحلیلی(1812) گنجانید اطلاع از بخش اعظم این مسائل به وسیله شیوه های ریاضی صورت گرفت که او در آن زمان یا قبل از آن، به وجود آورد ابداع کرده بود مهمترین آنها عبارتند از توابع مولد، که از آن پس به نام وی خوانده شدند. بسط، که آن نیز در نظریه دترمینانها به نام وی گردید، تغییر مقادیر ثابت به منظور رسیدن به راه حلهای تقریبی در انتگرال گیری عبارتهای اختر شناسی و ابع گرانشی تعمیم یافته که بعدها با دخالت پواسون به صورت تابع پتانسیل برق و مغناطیس قرن 19 در آمد همچنین در طی همین دوره بود که لاپلاس به سومین حوزه علایقش – یعنی فیزیک که با همکاری لاوازیه در زمینه نظریه گرما بود، وارد گردید و تا حدودی در نتیجه آن همکاری بود که وی تبدیل به یکی از اعضای مؤثر حلقه درونی مجمع ملی شد.

اولین مسئله مورد توجه لاپلاس دنبال نمودن کار اسحاق نیوتن بود زیرا اسحاق نیوتن قانون اصلی مکانیک آسمانی را یافته بود و لاپلاس می خواست این قانون را در مورد تمام اجسام منظومه شمسی به کار برد لاپلاس شروع به تعیین قوانین مکانیک سیارات کرد تا نشان دهد که این اجسام مانند سایر اجسام تابع قوانین فیزیکی هستند اولین موضوعی که لاپلاس نزد خود مطرح می کند موضوع ثبات دستگاه شمسی است که آیا به وضعی که داراست می ماند یا بالاخره ماه روی زمین سقوط می کند و سیارات بر جرم خورشید پرتاب شده و معدوم می گردند اسحاق نیوتن هم این سؤال را مطرح کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که باید گاهگاهی دست خداوند در کار بیاید و حرکات آنها را به جریان عادی برگرداند ولی لاپلاس گفت اگر چه وضع سیارات نسبت به خورشید تغییر می کند ولی این تغییرات تناوبی است لاپلاس تمام این اکتشافات را تحت عنوان مکانیک آسمانی منتشر ساخت ولی چون فهم مطالبش برای همه کس مقدور نبود لذا تصمیم گرفت کتابی دیگر بنویسد که مردم عادی هم از آن بهره مند گردند این کتاب تحت عنوان شرح دستگاههای جهانی منتشر شد.

لاپلاس علاوه بر نجوم و ریاضیات استادی عالیقدر در علم فیزیک بود و در باره لوله های موئین و انتشار امواج صوتی مطالعات فراوانی داشت از مهمترین آثار لاپلاس تئوری تحلیلی احتمالات را که در سال 1812 نوشته است می توان نام برد لاپلاس را که دانشمندی بی همتا می توان گفت متاسفانه نسبت به تمام حکومتهایی که پی در پی عوض می شدند تملق می گفت و از آنها استفاده می کرد در مقابل ناپلئون تا زانو تعظیم می کرد و به همین علتها بود که از طرف امپراطور به مقامهای کنت – سناتور – ریاست مجلس سنا انتخاب شد با وجود اینها وقتی ناپلئون اسیر شد به او پشت کرد و به عزلش رای داد و خود را در دامان لویی هجدهم انداخت و از طرف او به سمت رئیس کمیته تجدید تشکیلات مدرسه پلی تکنیک و عضو مجلس عیان انتخاب شد. لاپلاس با تمام این اوصاف جوانان را تشویق و کمک می کرد به طوری که روزی یکی از اکتشافات جوان ناشناسی بنام بیو از طرف آکادمی مورد تمجید قرار گرفت او را نزد خود خواند و معلوم گردید لاپلاس قبلاٌ این اکتشاف را مورد مطالعه قرار داده سات.

لاپلاس اواخر عمر را در آرکوری نزدیک پاریس در عمارت ییلاقی خود که نزدیک دوستش برتوله بود گذارنید او روز 5 مارس 1812 در 78 سالگی در گذشت در حالیکه آخرین حرف او این بود: آنچه می دانیم بسیار ناچیز و آنچه نمی دانیم عظیم و وسیع است..55%دیگر پاسخ ها
maysam6280نام : میثم فردوسیامتیاز : 177درصد بهترین پاسخ : 14%میثم فردوسی (72)i

1.    87/9/18 (15:18)باحساب بدنیا آمدن و با حساب مردن.27%
maloskhanmنام : گلی ملوسامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%گلی ملوس (11)i

2.    87/9/18 (16:12)آبل


نیلس هنریک آبل (1802-1829) یکی از پیشروترین ریاضیدانان قرن نوزدهم و احتمالا بزرگترین نابغه
برخواسته از کشورهای اسکاندیناوی است. آبل همراه با معاصرانش, گاوس و کوشی, یکی از پیشگامان ابداع
ریاضیات نوین بوده است, که مشخصة آن تأکید بر اثبات دقیق است. زندگیش آمیزة تندی بود از خوشبینی
شوخ طبعانه در هنگامی که تحت فشار فقر و گمنامی قرار داشت, و درقبال دستاوردهای درخشان برجستة
فراوانش در عنفوان جوانی, متواضع بود و در رویارویی با مرگی زودرس به آرامی تسلیم بود.
آبل یکی از شش فرزند کشیش فقیری در یکی از روستاهای نروژ بود. بیش از شانزده سال نداشت که
استعداد عظیمش آشکار شد و مورد تشویق یکی از معلمینش قرار گرفت, و چیزی نگذشت که به خواندن و
فهمیدن کارهای نیوتن, اویلر, و لاگرانژ پرداخت. وی به عنوان تفسیری در مورد این تجربه, نکتة زیر را بعدها
به نظر من اگر کسی بخواهد در ریاضی پیشرفت کند, باید به » : در یکی از یادداشتهای ریاضی خود نوشت
هجده سال بیش نداشت که پدرش مرد و خانواده را در تنگدستی .« مطالعة آثار اساتید و نه شاگردان بپردازد
به جاگذاشت. آنها با کمک دوستان و همسایگان امرار معاش می کردند و با کمک مالی چند تن از استادان,
این پسر توانست در سال ۱۸۲۱ به طریقی وارد دانشگاه اسلو شود. نخستین پژوهشهای او, که شامل حل
مسئلة کلاسیک منحنی همزمان به وسیلة معادلة انتگرالی بود, در سال ۱۸۲۳ منتشر شد. این اولین جواب
معادله ای از این نوع بود, و راهگشایی برای پیشرفت وسیع معادلات انتگرالی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل
را درقرن بیستم شد. او همچنین ثابت کرد که معادلة درجه پنجم ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f=0
را در حالت کلی نمی توان مانند معادلات درجة پائینتر, برحسب رادیکال حل کرد, و بدین ترتیب مسئله ای را
حل کرد که ریاضیدانان را ۳۰۰ سال گرفتار کرده بود. او اثباتش را به خرج خود در جزوة کوچکی منتشر
کرد.
در این رشد علمی, آبل بزودی از نروژ فراتر رفته و تصمیم به دیار از فرانسه و آلمان گرفت. با حمایت دوستان
و استادانش تقاضایی به دولت داد, که پس از تشریفات و تأخیرهای متعارف, بورسی برای یک مسافرت
طولانی علمی در قارة اروپا دریافت کرد. سال اول مسافرت خود به خارج را بیشتر در برلین گذراند. در آنجا
اینخوش شانسی بزرگ را داشت که با ریاضیدانان آماتور جوان و پرشوری به نام اگوست لئوپولدکرل, مجلة
مشهورش به نام مجلة ریاضیات محض و کاربردی برانگیخت. این اولین مجلة ادواری جهان بود که کاملا به
پژوهشهای ریاضی اختصاص داشت. سه جلد اول آن شامل ۲۲ مقاله از آبل بود.
مطالعات اولیة آبل در ریاضیات منحصر به سنت قدیم قرن هیجدهم بود که نمونه اش اویلر است. در برلین
تحت تأثیر مکتب فکری جدیدی قرار گرفت که توسط گاوس و کوشی رهبری می شد, و بیشترین تأکیدش
بر استنتاج دقیق بود تا بر محاسبات مشروح. در آن زمان بجز کار عظیم گاوس روی سریهای فوق هندسی,
کمتر اثباتی در آنالیز بود که امروزه نیز معتبر به شمار آید. همان طور که آبل در نامه ای به یکی از
دوستانش تشریح می کند: «اگر ساده ترین حالات را کنار بگذاریم, در تمام ریاضیات حتی یک سری
بینهایت هم نمی توان یافت که مجموع آن دقیقًا تعیین شده باشد. به عبارت دیگر, مهمترین بخشهای
ریاضیات فاقد مبنا هستند»
در این دوران وی نتیجة مطالعات کلاسیک خود را در مورد سریهای دوجمله ای
نوشت و در آن نظریة عمومی همگرایی را بنا نهاد و اولین اثبات قانع کننده از صحت بسط این سری را ارائه
کرد.
آبل جزوة مربوط به معادلات درجة پنجم خود را, به امید آنکه به مثابة یک جواز عبور علمی به کار رود, برای
گاوس به گوتینگن فرستاده بود. ولی, گاوس به دلیلی که روشن نیست بدون آنکه به آن حتی نظری بیاندازد
آن را کنار گذاشت, زیرا ۳۰ سال بعد, پس از مرگش آن را سربسته در بین اوراقش یافتند. با تأسف برای هر
دو نفر, آبل احساس کرد که در مورد او کارشکنی شده است, و تصمیم گرفت بدون ملاقات با گاوس به
پاریس برود.
در پاریس با کوشی, لژاندر, دیریکله, و دیگران ملاقات کرد, ولی این ملاقاتها سرسری بود و او آن طور که می
بایست شناخته نشد. وی در آن زمان چندین مقالة مهم در مجلة کرل منتشر کرده بود ولی فرانسویان کمتر
از وجود این مجلة ادواری مطلع بودند و آبل خجالتیر از آن بود که با افراد تازه آشنا راجع به کارهای خود
صحبت کند. اندکی پس از ورودش, اثر برجستة خود را تحت عنوان یادداشتی دربارة یک خاصیت کلی دستة
وسیعی از توابع متعالی که آن را شاهکار خود دانست, به پایان رساند. این اثر شامل کشفی در مورد انتگرال
توابع جبری است که امروزه به نام قضیة آبل مشهور است, و پایه ای برای نظریة بعدیش راجع به انتگرال
آبل, و قسمت زیادی ازهندسة جبری به شمار می رود. گفته می شود که دهها سال بعد, هر میت ضاکمن
از آبل آنقدر کار به جا مانده است که ریاضیدانان را تا ۵۰۰ سال مشغول » : اشاره به این یادداشت, گفته است
ژاکوبی قضیة آبل را بزرگترین کشف حساب انتگرال در قرن نوزدهم توصیف کرد. آبل دستنوشتة خود «. کند
را به فرهنگستان فرانسه ارائه کرد. وی امیدوار بود که این اثر بتواند توجه ریاضیدانان فرانسه را به او جلب
کند, ولی او بیهوده صبر کرد تا کیسه اش خالی شد و مجبور شد به برلین برگردد. جریانی که اتفاق افتاد از
این قرار بود: دستنوشت مزبور برای بررسی به کوشی و لژاندر داده شد, کوشی آن را به خانه برد و در جای
نامربوطی گذاشت و آن را بکلی فراموش کرد و تا سال ۱۸۴۱ اقدام به انتشار این اثر نشد, و در آن زمان نیز
قبل از آن که نمونه های چاپی آن خوانده شود گم شد. بالاخره نسخة اصلی مقاله در سال ۱۹۵۲ از فلورانس
سردرآورد. آبل در برلین اولین مقالة انقلابی خود را در مورد توابع بیضوی, موضوعی که سالها روی آن
کارکرده بود, به پایان رساند, و درحالی که سخت مقروض شده بود به نروژ برگشت.
او انتظار داشت در بازگشت, به استادی منصوب شود, ولی بازهم آرزوهایش نقش بر آب شدو با تدریس
خصوصی به امرار معاش پرداخت, و مدت کوتاهی نیز به عنوان معلم کمکی در یک مؤسسه گمارده شد.
دراین دوران یکسره مشغول کار بود و اغلب اوقات روی نظریة توابع بیضوی که آن را به عنوان عکس
انتگرالهای بیضوی کشف کرده بود, کار می کرد. این نظریه بسرعت جای خود را به عنوان یکی از رشته های
اصلی آنالیز قرن نوزدهم, با کاربردهای فراوانی در نظریة ادعداد, فیزیک ریاضی, و هندسة جبری, باز کرد. در
این اثنا, آوازة شهرت آبل به همة مراکز ریاضی اروپا رسید و در ردیف بزرگان ریاضی جهان قرارگرفت, ولی
وی به خاطر گوشه گیریش از این ماجرا بی خبر ماند. در اوایل سال ۱۸۲۹ مرض سلی که طی مسافرت به
آن مبتلا شده بود چنان پیشروی کرد که او را از کارکردن باز داشت, و در بهار همان سال, آبل در سن بیست
و شش سالگی درگذشت. کمی پس از مرگش, کرل در یادنامه ای به طعنه نوست که تلاشهای آبل موفقیت
آمیز بوده است, و آبل باید به کرسی ریاضی دانشگاه برلین منصوب شود.
کرل در مجلة خود آبل را چنین می ستاید: «تمام آثارش حاوی نشانه هایی از نبوغ و قدرت فکری حیرت
انگیز است. می توان گفت که او می توانست با قدرتی مقاومت ناپذیر از همة موانع بگذرد و به عمق مسئله
نفوذ کند... وجه تمایز او خلوص و نجابت ذاتی وی و نیز تواضع کم نظیری بود که ارزش او را به میزان نبوغ
غیرعادیش بالا می برد.» ولی, ریاضیدانان, برای یادآوری مردان بزرگ ریاضی روشهای مختص خود به خود
دارند, و با گفتن معادلة انتگرالی آبل, انتگرالها و توابع آبل, گروههای آبلی, سری آبل , فرمول مجموع جزئی
آبل, قضیة حد آبل در نظریة سریعای توانی, و جمع پذیری آبلی از او یاد می کنند. کمتر کسی است که
اسمش به این همه موضوع و قضیه در ریاضیات نوین پیوند خورده باشد و آنچه وی در دوران یک زندگی
عادی می توانست انجام دهد مافوق تصور است.
.5%
gooodarzنام : elham savejiامتیاز : 135درصد بهترین پاسخ : 40%elham saveji (10)i

3.    87/9/19 (01:12)pishnahade man ine ke ketabe tarikhe riyazi danane jahan ro bekhuni
makhsusan ghesmate marbut ba evarist galva
.5%
sahar_relentlessنام : سحر امتیاز : 124درصد بهترین پاسخ : 14%سحر (5)i

4.    87/9/20 (11:29)زندگی نامه خیام
امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یكی از حكما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد. به این علت به او خیام می گفتند چون پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد و دارای هوشی فوق العاده بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشت. در دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش پرداخته به طوری كه در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشته به طوری كه گفته شده او سلطان سنجر را كه در زمان كودكی به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه كرد. او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می سرود و در علوم مختلف كتابهای با ارزشی نوشته است. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بوده است و معاصران او همه وی را به لقبهای بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجة الحق ستوده اند. او در زمان دولت سلجوقیان زندگی می كرد كه قلمرو حكومت آنان از خراسان گرفته تا كرمان، ری، آذربایجان و كشورهای روم، عراق و یمن و فارس را شامل می شد. خیام معاصر با حكومت آلپ ارسلان و ملكشاه سلجوقی بود. در زمان حیات خیام حوادث مهمی به وقوع پیوست از جمله جنگهای صلیبی، سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی و... . خیام بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور گذراند اما در طی دوران حیاط خود دو بار به قصد سفر از نیشابور خارج شد كه یكی از این سفرها برای انجام دادن مراسم حج بود و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت به طوری كه گروهی از منجمین كه با او معاصر بودند در بنای ساختن رصد خانه سلطان ملكشاه سلجوقی همكاری كردند و همچنین به درخواست سلطان ملكشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت كه به تقویم جلالی معروف است. خیام در دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی به معروفیت رسید و مورد احترام علما و فیلسوفان زمان خود بود.

سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ . ق در شهر نیشابور دارفانی را وداع گفت. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بینی كرده بود كه نظامی عروضی در ملاقاتی كه با وی داشته این پیش بینی را اینطور بیان كرده كه گور من در موضعی باشد كه هر بهاری شمال بر من گل افشان می كند كه نظامی عروضی بعد از چهار سال كه از وفات خیام می گذشت به شهر نیشابور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با كمال تعجب دید كه قبر او درست در همان جایی است كه او گفته بود.

ویژگی سخنخیام در زمینه ادبیات و شعر، بیشترین معروفیت را در رباعیات به دست آورده چون رباعیات او بسیار ساده و بی آلایش و دور از تكلف و تصنع نوع زبان شعری است در عین اینكه شامل فصاحت و بلاغت است دارای معانی عالی و استوار است. خیام در این رباعیها افكار فلسفی خود را به زیباترین شكل بیان می كند و این رباعیها را غالباً در دنبال تفكرات فلسفی خود سروده و به همین علت است كه خیام در زمان خود شهرتی در شاعری نداشته و بیشتر به عنوان حكیم و فیلسوف معروف بوده اما بعدها كه رباعیهای لطیف و فیلسوفانه او مشهود شد نام او در شمار شاعرانی قرار گرفت كه شهرت جهانی پیدا كردند. خصوصیات دیگری كه در اشعار خیام نمودار است این است كه سخنش در كمال متانت و سنگینی است. اهل شوخی و مزاح نیست، با كسی كار ندارد چون او حكیمی است متفكر، دنبال سخنوری نیست و هنگامی كه در اشعارش دقت می كنیم متوجه می شویم كه افكار شعری او بر دو یا سه موضوع بیشتر نیست: یادآوری مرگ، تأسف بر ناپایدار بودن زندگی و بی اعتباری روزگار. از میان شعرای بزرگ ایران كمتر كسی به اندازه خیام است كه شهرت جهانی داشته باشد چون اشعار او به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

معرفی آثارآنچه كه از آثار خیام وجود دارد یا تاریخ نویسان وجود آنها را ذكر كرده اند رساله ها و مقالاتی است كه او در علوم مختلف نوشته است كه عبارتند از:

1- رساله ای در جبر و مقابله2- رساله ای در شرح اصول اقلیدس3- زیج ملكشاهی یا زیج جلالی4- رساله ای در طبیعیات5- رساله در وجود6- رساله فلسفی كه در آن از حكمت الهی در آفرینش عالم و تكالیف مردم و عبادات بحث می كند.7- رساله ای در اختلاف فصول و اقالیم8- نوروز نامه كه درباره رسوم و اعیاد ایرانیان به ویژه تاریخ و آداب ایرانیان در روز عید نوروز است.9- دیوان رباعیاتگزیده ای از اشعارابر آمد و باز بر سر سبزه گزیست بی باده گلرنگ نمی باید زیست

این سبزه كه امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاك ما تماشاگه كیست* * *بر چهره گل نسیم نوروز خوش است در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی كه گذشت هر چه گویی خوش نیست خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است***می نوش كه عمر جاودانی این است خود حاصل از دور جوانی این است

هنگام گل و باده و یاران سر مست خوش باش دمی كه زندگانی این است***در دهر چو آواز گل تازه دهند فرمای تا كه می به اندازه دهند

از جور و قصور و ز بهشت و دوزخ فارغ بنشین كه آن بر آوازه دهند

***بر شاخ امید اگر بری یافتمی هم رشته خویش را سری یافتمی

تا چند ز تنگنای زندان وجود ای كاش سوی عدم دری یافتمی

از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده كو كه به ما گوید راز

هان بر سر این دو راهه آز و نیاز چیزی نگذاری كه نمی آیی باز***ای دل! غم این جهان فرسوده مخور بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید خوش باش غم بوده و نابوده مخور***چون حاصل آدمی در این شورستان جز خوردن غصه نیست تا كندن جان

خرم دل آنكه زین جهان زود برفت و آسوده كسی كه خود نیامد به جهان***دریاب كه از روح جدا خواهی رفت در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از كجا آمده ای خوش باش ندانی به كجا خواهی رفت***می خوردن و شاد بودن آیین من است فارغ بودن ز كفر و دین، دین من است

گفتم به عروس دهر كابین تو چیست گفتا دل خرم تو كه آیین من است***

در دایره ای كه آمدن و رفتن ماست آن را نه بدایت نه نهایت پیداست

كس می نزند دمی در این عالم راست كه این آمدن از كجا و رفتن به كجاست

این یك دو سه روزه نوبت عمر گذشت چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز فرا یاد مگشت روزی كه نیامدست و روزی كه گذشت.5%
kiss99نام : نوید پامتیاز : 59درصد بهترین پاسخ : 33%نوید پ (39)i

5.    87/9/23 (01:06)نمی دونم.0%


یك متن از دكتر علی شریعتی برایم بنویسید


مشخصات سوال
nilla1364نام : نیلا نیلاامتیاز : 423درصد بهترین پاسخ : 27%نیلا نیلا (2)i

30 فروردین 89 - 12:18یك متن از دكتر علی شریعتی برایم بنویسید اطلاعات بیشتر : لطفا متن از 300 كاراكتر بیشتر نباشدتاریخ ایجاد سوال : 30 فروردین 89 (12:18)تاریخ بسته شدن سوال : 15 اردیبهشت 89تعداد بازدید :84تعداد پاسخ ها : 4طبقه بندی : علوم » علوم انسانی- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
یك متن از دكتر علی شریعتی برایم بنویسید 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
marzi_frzنام : marzi D:امتیاز : 283درصد بهترین پاسخ : 50%marzi D: (8)i

89/1/30 (16:18)ترجیح می دهم در خیابان قدم بزنم و به خدا فكر كنم تا در مسجد باشم و به كفش هایم فكر كنم..57%دیگر پاسخ ها
sovasaنام : فرهاد رحیمیامتیاز : 227درصد بهترین پاسخ : 29%فرهاد رحیمی (13)i

1.    89/2/1 (02:24)خدایا به من توفیق تلاش در شكست
صبر در نومیدی
رفتن بی همراه
كار بی پاداش
فداكاری در سكوت
دین بی دنیا
عظمت بی نام
خدمت بی نان
ایمان بی ریا
خوبی بی نمود
عشق بی هوس
تنهایی در انبوه جمعیّت
و دوست داشتن
بدون آنكه دوست بداند
روزی كن.
آمین یا رب العالمین

تقدیم به شما.21%
amirganjiنام : امیر گنجیامتیاز : 151درصد بهترین پاسخ : 22%امیر گنجی (7)i

2.    89/2/4 (01:16)یک کاغذ سفید را هرچقدر سفید و تمیز باشد
کسی قاب نمی گیرد
برای ماندگاری
باید حرفی برای گفتن داشت
گاه برای ساختن باید ویران کرد
گاه برای داشتن باید گذشت
و گاه در اوج تمنا باید نخواست . . .

خدایا! عقیده ام را از دست عقده ام مصون بدار.
خدایا! به من قدرت تحمّل عقیده ی مخالف ارزانی کن..21%
ranginkaman_aseman2000نام : علی امتیاز : 112درصد بهترین پاسخ : 7%علی (89)i

3.    89/2/5 (12:46)سلام.کاش میگفتی راجع به چه موضوعی باشه.چند تا جمله پیدا کردم:
1.اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید.
2.زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها باید به اجبار خفت
3.در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند، و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد!
4.کاش در دنیا ۳ چیز وجود نداشت:۱-غرور ۲-دروغ ۳-عشق.انسان با غرور می تازد با دروغ می بازد و با عشق می میرد!
5.در آخر اگر به این آدرس بری هر چیزی بخوای پیدا میکنی.shariati.nimeharf.com.0%


ساير مطالب :
* ریست لب تاب با صفحه آبی
* قفل گذاری روی cd
* نحوه اطلاع از اعتبار باقیمانده ویزا کارت چگونه است ؟
* جستجوی اعضا در بین اعضای آنلاین چگونه است؟
* آیا محصولات اریف لیم خوبه؟
* استفاده از لوازم آرایشی خوب هستن یا نه؟ به چه دلیل؟
* کرم کوچک کننده بینی خوب هستن؟
* کرم ضد آفتاب خوبه یا؟ نه؟
* برنامه ای می خوام که اعداد را 3 رقم 3 رقم جدا کرده به حروف
* برا افزایش قد هم راهی هست?