تبليغات
متن اجاره نامه یك باب مغازه را بنویسید


مشخصات سوال
yalgozنام : علی احمدیامتیاز : 75درصد بهترین پاسخ : 0%علی احمدی (306)i

6 مرداد 87 - 14:23متن اجاره نامه یك باب مغازه را بنویسید اطلاعات بیشتر : تنظیم اجاره نامه یك باب مغازه را برایم بنویسید
متشكرمتاریخ ایجاد سوال : 6 مرداد 87 (14:23)تاریخ بسته شدن سوال : 22 مرداد 87تعداد بازدید :148تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
متن اجاره نامه یك باب مغازه را بنویسید 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
uaeنام : آرزو aامتیاز : 576درصد بهترین پاسخ : 33%آرزو a (5)i

87/5/6 (15:40)


ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................
2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................
ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در ........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام .................................................... مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .
2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .
ماده 5 : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .
ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد
1-6- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .
3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .
4-6- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .
5-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .
6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .
7-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .
8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد .
9-6- در خصوص اماکن تجاری مبلغ ............................................. ریال به حروف ............................................................................ ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است .
10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .
12-6- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .................................................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .
ماده 7
کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .
ماده 8
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .
ماده 9
باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .
ماده 10
حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 11
این قرارداد در تاریخ / / 13 ساعت .................. در دفتر مشاور املاک ................................. به نشانی ............................................................................... در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .
ماده 12
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .
توضیحات ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی


-------------------------------------------------------------------------------
اگه درست نیومده برام پیغام بزار برات میفرستم
موفق باشی
.69%دیگر پاسخ ها
irdubaiنام : ایرانیان مقیم اماراتامتیاز : 134درصد بهترین پاسخ : 4%ایرانیان مقیم امارات (2)i

1.    87/5/6 (15:55)بگرد یه برگه از اون برگه هایی که با بنگاه قرارداد بستی رو بگرد . واصه مغازه رهن خونه ای که نشستی یا هر چیز دیگه . اونها کاملترن
.30%


اجاره مغازه به سرقفلی داده شده !


مشخصات سوال
nima_khoshtipنام : نیما وکیل ل آ و ی ر امتیاز : 7درصد بهترین پاسخ : 33%نیما وکیل ل آ و ی ر (148)i

18 آذر 87 - 07:42اجاره مغازه به سرقفلی داده شده ! اطلاعات بیشتر : مغازه ای رو وقتی به سرقفلی به کسی میدن , اون شخص اگه بخواد اون مغازه رو اجاره بده , آیا شرایط خاصی از قبیل جلب رضایت مالک اصلی و ... برای اجاره دادن داره یا نه ؟تاریخ ایجاد سوال : 18 آذر 87 (07:42)تاریخ بسته شدن سوال : 4 دی 87تعداد بازدید :99تعداد پاسخ ها : 6طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
اجاره مغازه به سرقفلی داده شده !  
ایجاد علامتبهترین پاسخ
akam22نام : آکام حبیبیامتیاز : 16649درصد بهترین پاسخ : 54%آکام حبیبی (24)i

87/9/18 (12:30)ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هر گاه مالك، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار كند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت كند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد

هنگام عقد قرارداد باید در اینخصوص با صاحب مغازه مشورت نموده و به مفاد قرارداد اضافه نماید
در غیر اینصورت حق اجاره ندارد.57%دیگر پاسخ ها
cavalierنام : مجید الفامتیاز : 10101درصد بهترین پاسخ : 40%مجید الف (102)i

1.    87/9/18 (11:09)نه هیچ شرایطی رو نداره و میتونه اجاره بده.38%
shahab918نام : امیر رامتیاز : 2053درصد بهترین پاسخ : 3%امیر ر (1105)i

2.    87/9/18 (13:23)میتونه اجاره بده.0%
mohamadtaherنام : محمدطاهر مقدمامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%محمدطاهر مقدم (8)i

3.    87/9/22 (12:20)اگر در سند اجاره قید نشود که مستاجر نمیتواند مورد اجاره را باجاره واگذار کنه
مستاجر میتواند اینکار را بکند
.4%
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40637درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (69)i

4.    87/9/25 (11:26)سلام خوبی
پاسخ 2کامل است.0%
shervinshabgardنام : علی حسینیامتیاز : 3110درصد بهترین پاسخ : 5%علی حسینی (15)i

5.    87/9/26 (01:22)اگر در سند اجاره قید نشود که مستاجر نمیتواند مورد اجاره را باجاره واگذار کنه
مستاجر میتواند اینکار را بکند.0%


قیمت اجاره ی یک مغازه ی 10 متری توی میدان خراسان یا مثل


مشخصات سوال
ramin1turkنام : رامین فامتیاز : 905درصد بهترین پاسخ : 17%رامین ف (88)i

3 مهر 89 - 11:50قیمت اجاره ی یک مغازه ی 10 متری توی میدان خراسان یا مثل اطلاعات بیشتر : قیمت اجاره ی یک مغازه ی 10 متری توی میدان خراسان یا مثل اونجا چقدر میشه؟تاریخ ایجاد سوال : 3 مهر 89 (11:50)تاریخ بسته شدن سوال : 19 مهر 89تعداد بازدید :50تعداد پاسخ ها : 1طبقه بندی : تجارت و پول » غیره- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
قیمت اجاره ی یک مغازه ی 10 متری توی میدان خراسان یا مثل  
ایجاد علامتبهترین پاسخ
mhala71نام : حامد تنهاامتیاز : 411درصد بهترین پاسخ : 20%حامد تنها (339)i

89/7/3 (12:45)10 متری را نمیدونم....
ولی 12 متری را میدونم
چه قیمته که البته به کارت نمیخوره چون بزگ هست برای یو!!1.100%پاسخی ارسال نشده است.


ساير مطالب :
* ویروس
* چه طوری میشه یک عکس رو تو کرل دراو بدون پس زمینه وارد کرد ؟
* من به رالی علاقه دارم ولی نمیدونم باید چیکار کنم
* آیا پراید 132 از پراید معمولی بهتره؟
* سوال از vb در گرفتن گزارش
* برنامه پسورد گذاشتن روی پوشه در نوکیا 6300
* سلام گفتگوی من دوهفته است قطع شده خواهشمندم ازتمامی دوستان د
* كارشناسی ارشد حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
* از کجا بدونم مارک معتبر هست؟
* نصب ویندوز؟